بدون من….

بدون من هوا سرده   الان گرمی نمی فهمی…   رضا تاج آبادی   دلتنگی شبیه تو نیست ، گاه و بیگاه در می زند … هر جا دلش خواست […]