بایگانی دسته: Uncategorized

دانلود نمونه سوالات آزمون آشپزی 2 فنی و حرفه ای

دانلود نمونه سوالات آزمون آشپزی 2 فنی و حرفه ای

43

 
قیمت: 25,000 ریال

دانلود نمونه سوالات آزمون آشپزی 2 فنی و حرفه ای

قابل توجه شرکت کنندگان آزمون آشپزی درجه 2 سازمان فنی و حرفه ای

 

مطالعه ی نمونه سوالات ادوار گذشته ی هر آزمونی می تواند در قبولی شما در آن آزمون کمک نماید

 

واین یکی از مهمترین اهداف این سایت است تا با گردآوری و فراهم نمودن سوالات آزمونهای گوناگون به شرکتت کنندگان در آزمونها جهت آشنایی با نحوه ی سوالات کمک کند

 

در همین راستا نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 2 سازمان فنی و حرفه ای را برای شما گردآوری نموده ایم

 

این سوالات سوالات اصلی سازمان و بصورت تستی می باشد

 

این مجموعه شامل 300 سوال تستی آزمون آشپزی درجه 2 + پاسخ گزینه ی صحیح می باشد

مشاهده سایر محصولات این فروشنده

 

 

 
 
 

لطفا برای دانلود این محصول، لینک زیر را کلیک کنید. پس از آن می توانید ثبت سفارش کرده و به صورت آنلاین مبلغ را پرداخت نمایید و بلافاصله محصول را دانلود کنید.

دانلود

دانلود تحقیق بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی

دانلود تحقیق بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی

11773

 
قیمت: 35,000 ریال

 

تحقیق بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای  100  صفحه است
توضیحات تحقیق  بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی

دانلود

فهرست مطالب

فصل اول : موضوع تحقیق  ۱
مقدمه  ۲
بیان مسأله  ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق  ۶
اهداف پژوهش ۷
سوالات تحقیق ۸
متغیرهای تحقیق ۹
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم  ۹

فصل دوم : پیشنیه تحقیق  ۱۱
مفهوم اختلالات روانی  ۱۲
دیدگاههای نظری در اختلالات روانی ۱۲
ابعاد پرسشنامه۱۹
افسردگی ۲۴
خصومت ( پرخاشگری ) ۲۹
ابراز وجود  ۳۲
روان پریشی ۳۴
ویژگی اساسی دریسکوزها یا روان پریشی ها ۳۵
پارانوئید ۳۷
اسکیزوفرنی و علایم شاخص آن  ۳۸
اضطراب  ۳۹
فوبی  ۴۳
خود بیمار انگاری ( هیپوکندریا) ۴۵
وسواس ۴۶
انواع رفتارهای اجباری ۴۸
انواع روشهای درمانی بیماران دیالیزی ۴۹
درمان روانی بیماران دیالیزی ۵۰
تحقیقات خارجی ۵۱
تحقیقات داخلی ۵۳

فصل سوم: روش تحقیق ۵۵
روش تحقیق  ۵۶
جامعه آماری  ۵۶
نمونه آماری و روش نمونه گیری ۵۶
ابزار پژوهش ۵۷
روش جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل ۵۷

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها  ۵۹
مقدمه ۶۰
توصیف و تحلیل داده ها ۶۰
فرضیه آزمایی ۷۶

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری ۷۹
بحث و نتیجه گیری  ۸۰
محدودیتهای تحقیق  ۸۳
پیشنهادات تحقیق ۸۴
منابع و مآخذ  ۸۵

فهرست جداول
جدول ( ۱ ـ ۴ ) توصیف داده های بدست آمده از دو گروه افراد عادی و بیماران کلیوی ۶۰
جدول ( ۲ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات در افراد سالم  ۶۱
جدول ( ۳ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات افراد بیمار ۶۲
جدول (۴ ـ ۴ ) بررسی خصوصیات دموگرافیک گروههای مورد مطالعه ۶۳
جدول ( ۵ ـ ۴ ) مقایسه نمرات افسردگی در دو گروه مورد مطالعه ۶۴
جدول ( ۶ ـ ۴ ) مقایسه نمرات خود بیمارانگاری در دو گروه مورد مطالعه  ۶۵
جدول ( ۷ ـ ۴ ) مقایسه نمرات اضطراب در دو گروه مورد مطالعه  ۶۶
جدول ( ۸ ـ ۴ ) مقایسه نمرات روانپریشی در دو نمونه مورد مطالعه ۶۷
جدول ( ۹ ـ ۴ ) مقایسه نمرات وسواس در دو گروه مورد مطالعه ۶۸
جدول ( ۱۰ ـ ۴ ) مقایسه نمرات حساسیت در دو گروه مورد مطالعه ۶۹
جدول ( ۱۱ـ ۴ ) مقایسه نمرات خصومت در دو گروه مورد مطالعه ۷۰
جدول ( ۱۲ـ ۴ ) مقایسه نمرات پارانویا در دو گروه مورد مطالعه  ۷۱
جدول ( ۱۳ـ ۴ ) مقایسه نمرات فوبیا در دو نمونه مورد مطالعه ۷۲
جدول ( ۱۴ـ ۴ ) مقایسه ضریب کلی علائم مرضی (GSI) دردو نمونه مورد مطالعه ۷۳
جدول ( ۱۵ ـ ۴ ) مقایسه نمرات جمع علائم مرضی (pst) در دو نمونه مورد مطالعه ۷۳
جدول ( ۱۶ ـ ۴ ) مقایسه ضریب ناراحتی (PSDI) در دو گروه۷۴
جدول (۱۷ ـ ۴ ) بررسی رابطه سن و تحصیلات با متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه ۷۵

فهرست نمودارها
نمودار ( ۱ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات در افراد سالم ۶۱
نمودار ( ۲ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات در افراد بیمار  ۶۲
نمودار (۳ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات افسردگی در دو گروه مورد مقایسه ۶۴
نمودار ( ۴ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات خود بیمارانگاری در دو گروه مورد مقایسه۶۵
نمودار ( ۵ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات اضطراب در دو گروه مورد مقایسه ۶۶
نمودار ( ۶-۴) فراوانی و توزیع نمرات روانپریشی دردو گروه مورد مقایسه ۶۷
نمودار ( ۷ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات و سوابق در دو گروه مورد مقایسه ۶۸
نمودار ( ۸ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات حساسیت بین فردی در دو گروه مورد مطالعه ۶۹
نمودار ( ۹ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات خصومت در دو گروه مورد مطالعه۷۰
نمودار ( ۱۰ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات پارامتر دو گروه مورد مقایسه۷۱
نمودار ( ۱۱ ـ ۴ ) مقایسه نمرات فوبیا در دو نمونه ۷۲

منابع و مآخذ

آزاد، حسین ( ۱۳۷۷)، آسیب شناسی روانی، تهران: انتشارات بعثت
احمدوند، محمد علی( ۱۳۷۸ ) ، روان شناسی فیزیولوژیک، تهران : نشر دانشگاهی .
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی ( DSMIV)، انجمن روانپزشکی آمریکا (۱۹۹۴ ) .
پارسا، محمد ( ۱۳۷۲ ) ،زمینه روانشاسی ، تهران: انتشارات بعثت.
امینی ، منوچهر، باقری، نازیلا، بختیاری، سیامک، تمدن محمدرضا ،چاپ اول انتشارات دلیل .
سازمان بهداشت جهانی ، طبقه بندی بین المللی اختلالات روانی و رفتاری ، توصیف بالینی و راهنمای تشخیص CD10 ، سازمان بهداشت جهانی (۱۳۷۵)، حسن، انتشارات بخشوده .
شاملو، سعید ( ۱۳۷۵)، آسیب شناسی روانی، تهران: رشد.
شاملو، سعید ( ۱۳۷۵)، بهداشت (چاپ چهارم )، تهران: انتشارات سهامی چهر.
کاپلان، هارولد، بنیامین، سادوک ( ۱۳۷۳ )، چکیده روان پزشکی بالینی، پورافکاری ، نصرت ا…، انتشارات آزاد .
۱۰٫ کاپلان، هارولد، سادوک، بنیامین ( ۱۳۷۸) ،خلاصه روان پزشکی، رفیعی، علی، رضاعی، فهمیه ، انتشارات ارجمند.
۱۱٫ قلی زاده، کلاف، ( ۱۳۷۶) ،کلیات روان شناسی ،تهران:نشر برگزیده .
۱۲٫ مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ( ۱۳۷۳ ) ،جلد اول، انتشارات دانشگاه شیراز.

 

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اختلالات روانی در دو گروه از افراد عادی و بیماران کلیوی در شهرستان نیشابور انجام شده است. نمونه مورد مطالعه شامل دو گروه ۲۵ نفری از افراد عادی و بیماران کلیوی می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. و با محقق در اجرای پرسشنامه SCL90 همکاری نموده اند.پژوهش حاضر با هدف بررسی دوازده سئوال تحقیقی انجام شده است که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری نشان دادند که میزان افسردگی در دو گروه مورد مقایسه با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد و میزان خودبیمار انگاری در بیماران کلیوی بیشتر از افراد عادی است. همچنین در بین دو گروه در میزان متغیرهایی همچون : اضطراب، روانپریشی، وسواس، حساسیت بین فردی، خصومت، فوبیا هیچ گونه تفاوت معناداری مشاهده نشد ولی میزان پارانویا در بین بیماران کلیوی بیشتر از افراد عادی است در بررسی خصوصیات پرسشنامه نیزدر بین دو گروه مورد مطالعه در مواردی مثل : ضریب کلی علائم مرضی، جمع علائم مرضی و ضریب ناراحتی هیچ  گونه تفاوت معناداری مشاهده نشد.

مقدمه

مشکلات روانی در جوامع همانند کوه یخی می ماندکه تنها ده درصد آن قابل رؤیت بوده و نود درصد پنهان است . امروزه این مشکلات خسارتهای جبران ناپذیری بر پیکریه جامعه بطور عام و موقعیت شغلی افراد بطور خاص وارد کرده است. برخوردهای پرخاشگراه در خانواده و جامعه احساس نگرانی، افسردگی و اضطراب، مصرف زیاد و فراگیر داروهای اعصاب و روان همگی حکایت از مواجهه جامعه انسانی با مشکلات روحی روانی دارد . به گونه ای که بنابر اعلام سازمان  بهداشت جهانی حدود پانصد میلیون نفر از جمعیت جهان در حال حاضر از بیماریهای روانی رنج می برند ( خراسان ۱۳۸۰).

در بررسی بیماریهای لازم است که کنش متقابل پیچید. بین نیروهای موجود در درون یک فرد و محیط او در نظر گرفته شود. طبیعت و تظاهر علائم و نشانه های روان پزشکی عمیقاً تحت تأثیر استحکام روانی بیمار، ظرفیتهای تطابقی او و دفاعهای روانی روانشناختیش قرار می گیرد. و تصویر بالینی حاصله نهایتاً بیانگر موازنه بین آسیب شناسی روانی بیمار است. ارتباط پیچیده بین شکل گیری علایم روانی و وقوع وقایع مختلف در زندگی به ویژه وقایع منحنی تهدید کننده، غیر قابل پیش بینی و مهارنشدنی وجود دارد. عموماً چنین وقایع ناخواسته ای موجب « در هم گسستگی عصبی » فرد شده و او را مستعد شکل گیری علایم روانی می کنند ( به ویژه اگر فرد قبلاً دارای یک اختلال روانی بوده باشد)

وقایعی مانند بیماری و ضعف و ناتوانی بدن در مقابله و توانایی با بیماری موجب آشفتگی روانی در بعضی از نجات یافتگان یافت می شود. پاسخهای فردی خیلی باهم فرق دارند. وقایع منفی زندگی و حمایت های ضعیف اجتماعی در آسیب زایی
آشفتگی های روانی اهمیت دارند. البته ممکن است مدتی طول بکشد تا عواقب مواجهه با ضربه روانی خود را نشان دهد. به همین دلیل ممکن است یک دوره بحرانی وجود داشته باشد که تا وقتی علائم بیماری خیلی شدید نشده بتوانیم از بدتر شدن آن جلوگیری می کنیم. از میان عوامل استرس زا می توان به بیماریهای کلیوی اشاره کرد که تا حدودی گریبان گیری تعدادی از افراد جامعه می باشد که اثرات باید از بر جسم روان افراد برجای می گذارد.

بیان مسأله

آیا از نظر میزان شیوع اختلالات روانی بین بیماران کلیوی و افراد عادی تفاوتی وجود دارد؟

تجربیات و تحقیقات نشان داده است که عدم توجه به مسائل فرهنگی و آموزشی زمینه برزو بسیاری ازمشکلات از جمله آسیب های روانی را در رابطه با بیماریها فراهم
می کند توجه به قشر محروم و آسیب پذیر در همه ابعاد انسانی ضرورت پرداختن به اینگونه مسائل را دوچندان کرده است و این در حالی است که بیشتر برنامه ریزان بهداشتی از میزان شیوع و عوارض اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی این اختلافات آگاهی چندانی ندارند از آنجا که وجود نقص بدنی و بیماریهای همچون کم کاری کلیه و معیوب بودن کلیه ها در آسیب روانی بی تأثیر نیست عدم توجه به این مسأله
می تواند مشکلات روانی را در فرد در درازمدت به وجود آورد برای جامعه و خانواده مشکلاتی را ایجاد کند با مهار و درمان اینگونه بیماریهای می توان احساس شرمندگی و کنترل را برای اینگونه افراد افزایش داد تا آنها از طریق مختلف آموزشی بر علم و آگاهی خود از میزان شیوع اختلالات روانی بیافزایند و بتواند با اتخاذ تصمیم مناسب از این قبیل مشکلات جلوگیری به عمل آورند.

بر اساس آمار منتشر شده از طرف بهداشت جهانی حدود ۰۱/۰ از مردم جهان در سنین مختلف دچار نوعی اختلال شدید روانی و ۱۰ درصد از بیماریهای خفیف روانی رنج می برند و وقتی آمار مربوط به اختلالات روانی ناشی از بیماریهای جسمانی و روانی همچون اعتیاد به ارقام فوق افزوده می شود معلوم می شود چه بار سنگینی بر دوش خانواده ها و جوامع است.

بر اساس اعلام نظر وزارت بهداشت ۲۰ درصد افرادمراجعه کننده به پزشکان دارای آسیب روانی هستند و تقریباً ۵/۰ درصد مردم ایران نیازمند خدمات مشاوره ای فوری می باشند اختلالات و آسیب های روانی موضوعی است که تقریباً همه افراد جامعه را تهدید می کند و هیچ کس ا زآن مصون نیست. میزان شیوع و عوامل ایجاد کننده این آسیب ها در سنین مختلف می تواند اطلاعات مفیدی را برای برنامه ریزیهای بلند مدت و کوتاه مدت به خصوص در مورد بیماران کلیوی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند قرار دهد تا با تدابیر قابل اتخاذ و براساس این اطلاعات بتوانیم از مشکلات روانی جلوگیری کنیم و در کاهش هزینه ها بکوشیم با توجه به مسائل فوق در این پژوهش سعی می شود که میزان اختلالات روانی را در بیماران کلیوی مورد بررسی قرار دهیم.

اهمیت و ضرورت تحقیق

طبق آخرین آمار مرکز دیالیزی ایران در حال حاضر ۱۲۳ واحد همودیالیز در کشور وجود دارد و متجاوز از ۶۰۰۰ هزار نفر بیماری کلیوی در این واحدها تحت درمان با همودیالیزمزمن می باشند. توسعه امکانات همودیالیز کشورمان که طی دو دهه گذشته بسیار چشمگیری و قابل توجه بوده است . بطوریکه تعداد بیماران واحدهای همودیالیز نسبت به سال ۱۳۵۹ به ۳ برابر و نسبت به سال ۱۳۶۷ به ۲ برابر افزایش یافته است. با توجه به جمعیت دیالیزی، کمکهای اجتماعی چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ کمیت در تطابق روانی اجتماعی بیمارانی که با بیماری مزمن زندگی می کنند مؤثر است. اعضاء خانواده معمولاً بزرگترین حامی اجتماعی بیماری می باشند. بر اساس امار و توضیحات بالا معلوم می شودکه بیماران کلیوی با یک مشکل اساسی روبرو هستند که باید این مشکلات با راههای درمان مناسب و کم هزینه رفع شوند و این تحقیق به بررسی مشکلات و موانع موجود بر سر راه بیماران کلیوی می پردازد و راههای مقابله و جلوگیری این بیماری را برای محقق و دیگران روشن می کند و این خود خدمتی مفید برای جامعه است که می تواند در راه مقابله هر چه بهتر این مشکل و بیماری برآید. کارمندان و پرسنل مراکز دیالیز بیماران کلیوی بیشترین افرادی هستند که از نتایج این تحقیقات بهره مند می شوند و می توانند با استفاده از نتایج اینگونه تحقیقات به بهبود هر چه بهتر مراجعه کنندگان بپردازند. با توجه به اختلالات روانی در بیماران کلیوی اینگونه تحقیقات گام مؤثری است برای شناخت این نوع اختلال ودرمان به موقع آن .

اهداف پژوهش

اهداف کلی

بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در بین بیماران کلیوی با افراد عادی

اهداف جزئی

تعین میزان اضطراب در بیماران کلیوی

تعیین میزان افسردگی در بیماران کلیوی

تعیین میزان روان پریشی در بیماران کلیوی

تعیین میزان وسواس در بیماران کلیوی

تعیین میزان حساسیت بین فردی در بیماران کلیوی

تعیین میزان خصومت در بیماران کلیوی

تعیین میزان پارانویا در بیماران کلیوی

تعیین میزان فوبیا در بیماران کلیوی

تعیین میزان خودبیمار انگاری در بیماران کلیوی

سوالات تحقیق

آیا میزان افسردگی در بیماران کلیوی بالاتر از میزان افسردگی در افراد عادی است؟
آیا میزان خودبیمار انگاری در بیماران کلیوی بالاتر از میزان خودبیمار انگاری در افراد عادی است؟
آیا میزان اضطراب در بیماران کلیوی بالاتر از میزان اضطراب در افراد عادی است؟
آیا میزان روان پریشی در بیماران کلیوی بالاتر از میزان پریشی در افراد عادی است؟
آیا شیوع وسواس در بیماران کلیوی بالاتر از میزان شیوع وسواس در افراد عادی است؟
آیا میزان حساسیت بین فردی در بیماران کلیوی بالاتر از میزان حساسیت بین فردی در افرادی است؟
آیا میزان خصومت در بیماران کلیوی بالاتر از میزان خصومت در افراد عادی است؟
آیا میزان شیوع پارانویا در بیماران کلیوی بالاتر از شیوع پارانویا در افرادی عادی است؟
آیا میزان شیوع فوبیا در بیماران کلیوی بیشتر از شیوع فوبیا در افراد عادی است؟
آیا ضریب کلی علائم مرضی در بیماران کلیوی بالاتر از افراد عادی
است ؟ (GSI)
آیا معیار ضریب ناراحتی در بیماران کلیوی بالاتر از افراد عادی است ؟(PSPI)
آیا جمع علائم مرضی در بیماران کلیوی بالاتر از افراد عادی است ؟ (DST)

متغیرهای تحقیق

در این تحقیق متغیر مستقل بیماران کلیوی و افراد سالم می باشند.

متغیر وابسته : در این تحقیق متغیرهای وابسته شامل ابعاد نه گانه شخصیتی یعنی افسردگی، خودبیمار انگاری، فوبیا، خصومت، پارانویا، حساسیت بین فردی، خودبیمارانگاری، وسواس و روان پرشی می باشد.

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم

اختلال روانی : منظور از تعریف نظری اختلال روانی نوعی بیماری است که باتظاهرات روان شناختی و رفتارهای همراه با آشفتگی هایی در کارکرد ناشی از یک اختلال بیولوژیک اجتماعی روان شناختی، ژنتیک فیزیکی یا شیمیایی ( کابلان سادوک به نقل از پورافکاری ۱۳۷۲).

مشاهده سایر محصولات این فروشنده

 

دانلود

قرار گرفتن در صفحه اول گوگل بصورت تضمینی با بکار بردن این روش ها

قرار گرفتن در صفحه اول گوگل بصورت تضمینی با بکار بردن این روش ها

با رشد بیشتر اینترنت در دنیا شیوه ی جدیدی از تبلیغات پا به عرصه ی تجارت و اقتصاد گذاشت.بله تبلیغات اینترنتی

در ایران نیز تبلیغات موفق اینترنتی به یکی از فاکتورهای مهم رقابت تبدیل شده است.امروزه بیشتر مردم برای کوچکترین نیازهایشان در اینترنت سرچ می کنند.دیگر اکثر ایرانیان گوشی های متصل به اینترنت دارند.اگر میخواهید بدانید چه تعداد از ایرانیان از اینترنت استفاده می کنند کافیست بدانید که 45 میلیون ایرانی هم اکنون کاربر نرم افزار پیام رسان تلگرام هستند

گذشت زمانی که صاحبان مشاغل و ارائه کنندگان خدمات متوجه این نبودند که تعداد زیادی از مشتریان بالقوه خود را به خاطر نداشتن تبلیغات موثر در اینترنت از دست داده اند.همه حالا به دنبال تبلیغات اینترنتی هستند و به دنبال ساخت تعداد صفحات بیشتر در گوگل

اما اگر شما صاحب یک سایت هستید این حتما سوال شماست که چگونه سایت خود را در صفحه اول گوگل نمایش دهم؟

چگونه در صفحه اول گوگل باشیم؟ راه های افزایش بازدید سایت و قرار گرفتن در صفحه اول جستجوی گوگل چیست؟

برای آوردن سایت در صفحه اول گوگل چه کارهایی باید انجام داد؟

بالا بردن رتبه سایت در گوگل یا اصطلاحا SEO سئو کردن وب سایت این روزها به یک اصل مهم برای یک وب سایت موفق تبدیل شده است

اما چگونه رتبه سایت را در گوگل بالا ببریم؟

 

قبل از این که روش بالا بردن رتبه سایت را در گوگل مورد بررسی قرار دهیم بهتر است کمی با موتور جستجوگر گوگل بیشتر آشنا شویم. در هنگامی که شما مطلبی را در گوگل جستجو میکنید در واقع بانک اطلاعاتی خود گوگل را جستجو میکنید که از قبل در گوگل آماده و رتبه بندی شده است. گوگل برای ایجاد این بانک اطلاعاتی عظیم از نرم افزاری با نام اسپایدر Spider استفاده میکند. این نرم افزار به صورت خودکار و دائمی بر روی اینترنت و وب سایت های مختلف در حال حرکت و جمع آوری اطلاعات است. این نرم افزار پس از ورود به یک صفحه وب متن کل صفحه و همچنین لینک های داخل صفحه را بررسی کرده و سپس بر اساس فرمول خاصی که توسط گوگل در نرم افزار لحاظ شده است نسبت به دادن امتیاز به صفحه اقدام میکند.

در دنیای اینترنت میلیون ها و شاید میلیاردها صفحه وجود دارد اما سئوال اصلی این است که چطور وب سایتی در میان این همه سایت در صفحه اول گوگل قرار میگیرد؟ برای قرارگیری در صفحه اول در حدود بیش از 100 فاکتور گوناگون از طرف گوگل در نظر گرفته میشود. این فاکتورها و فرمول گوگل به صورت مستقیم هیچگاه از سمت گوگل در اختیار همه قرار نمیگیرد اما با رعایت برخی موارد شما میتوانید رتبه وب سایت خود را در گوگل بالاتر ببرید. دقت داشته باشید که رعایت موارد فوق تنها به بالاتر رفتن رتبه سایت کمک میکند و نتیجه صد در صد تنها با رعایت موارد فوق ممکن است حاصل نشود. برای بالا بردن رتبه سایت بهتر است با افراد و شرکت های متخصص تماس بگیرید.

یافتن کلمات کلیدی مناسب برای وب سایت

سعی کنید کلمات کلیدی مناسب را برای وب سایت خود بیابید. برای این کار وب سایت ها و نرم افزارهایی نیز وجود دارد اما بهترین روش این است که خود را به جای افرادی قرار دهید که به دنبال سرویس و یا کالای شما در اینترنت میگردند.

قرار دادن توضیحات و متا تگ های مناسب در صفحات وب سایت

در کنار کلمات عمومی که در کل وب سایت رعایت میشود ، برای هر صفحه نیز باید کلمات کلیدی و متا تگ مناسب برای همان صفحه را انتخاب کنید. سعی کنید متا تگ و کلمات کلیدی هر صفحه را به صورت مجزا برای هر صفحه مشخص کنید و از تکرار این توضیحات و کلمات برای تمامی صفحات وب سایت اجتناب کنید.

آدرس URL را قابل درک برای گوگل تنظیم کنید

در اینترنت برخی وب سایت ها از آدرس های URL عجیب و غریبی استفاده میکنند. بهتر است URL های شما برای گوگل قابل درک انتخاب شوند. به عنوان مثال آدرس http://www.website.com/index.php?option=com_content&view=article&layout=750 یک آدرس غیر قابل درک برای گوگل است اما آدرس http://www.website.com/فروش_خودور_پژو_قیمت_مناسب برای گوگل قابل درک و ایندکس بهتر است.

برای وب سایت خود Sitemap مناسب ایجاد کنید

با استفاده از وب سایت ها و یا نرم افزارهای موجود در بازار برای وب سایت خود یک نقشه سایت یا Sitemap قابل درک برای گوگل با پسوند XML ایجاد کنید و به گوگل معرفی کنید. وجود نقشه سایت مناسب برای بالا بردن رتبه سایت در گوگل بسیار مهم است.

به وب سایت های دیگر متصل شوید و در سایت های دیگر لینک سایت خود را درج کنید

سعی کنید تا در وب سایت های دایرکتوری و مرجع آدرس وب سایت خود را درج کنید. این کار نیز در بالا بردن رتبه وب سایت موثر است. در میان وب سایت های دیگر شبکه های اجتماعی را از یاد نبرید. موتورهای جستجوگر به شبکه های اجتماعی توجه ویژه دارند.

از سرویس های دیگر گوگل نیز در سایت خود استفاده کنید

این روزها گوگل سرویس های رایگان دیگری نیز مانند گوگل پلاس یا گوگل مپ را به صورت رایگان ارائه میدهد. سعی کنید تا در وب سایت خود از این سرویس ها هم استفاده کنید. به عنوان مثال موقعیت دفتر یا محل کار خود را در گوگل مپ معرفی کنید و یا در گوگل پلاس عضو شوید و در وب سایت خود هم به گوگل پلاس خود لینک دهید.

 

پیشنهاد :

برای ساختن بک لینک فالو و مستقیم به سایت خود می توانید در ایستگاه آگهی دریکساز یک تبلیغ درج نمایید

برای درج تبلیغات در سایت دریکساز با لینک فالو اینجا را کلیک کنید

چگونه تبلیغات موفقی در اینترنت داشته باشیم؟

کسب تعداد صفحات بیشتر و بالاتر در موتور جستجوی گوگل یکی از دغدغه های مهم آگهی دهندگان ایستگاه آگهی دریکساز است

آگهی دهندگان از ما سوال می کنند که چگونه تبلیغات موفق اینترنتی در سایت دریکساز داشته باشیم

در این مطلب، نکات کاربردی برای ثبت تبلیغات اینترنتی موفق ارائه شده است. برای داشتن یک آگهی موثر و موفق اینترنتی نکات زیر را رعایت کنید:

1) متن مناسب : متن مناسب که خود از دو جنبه موتورهای جستجو و بیننده آگهی تقسیم می شود:

– موتورهای جستجور: متن آگهی باید از نظر موتورهای جستجو بهینه باشد یعنی از کلمات کلیدی مرتبط با عنوان آگهی استفاده شود و متن حداقل دارای 300 کلمه باشد که در این صورت از نظر موتورهای جستجو مناسب به نظر می آید. برای نوشتن کلمات کلیدی باید توجه کنید که مرتبط با موضوع آگهی شما بوده و حداقل در ماه گذشه 1500  بار جستجو شده باشد برای فهمیدن این موضوع می توانید از گوگل ادوردز استفاده کنید. از کلمات کلیدی خود در عنوان آگهی استفاده کنید و در صورت استفاده از کلمات  کلیدی، توجه داشته باشید که زیاده روی نکنید که این کار مناسب نمی باشد.

– بیننده آگهی: باید متن آگهی خود را طوری تنظیم کنید که بینندگان مشتاق به خدمات و محصولات شما شوند. متن آگهی را کامل و قانع کننده بنویسید و مزایایی که کالا و خدمات شما برای مشتریان دارد را در متن آگهی بیان کنید.

2) نکاتی وجود دارد که باید در هنگام نوشتن آگهی به آنها توجه کنید:

o       محصولات و خدمات خود را به طور دقیق معرفی کنید.

o       تمام هزینه های لازم برای استفاده از کالا و خدمات را به طور کامل بنویسید.

o       نحوه تهیه ی محصول یا استفاده از خدمات را ارائه کنید.

o       عنوان کوتاه و مناسبی که با متن آگهی در ارتباط باشد ارائه نمائید.

o       عنوان اگهی را جذاب بنویسید تا از بین آگهی های مختلف بر روی تبلیغ شما کلیک شود.

o       به مشتریان بگویید که این محصولات و خدمات کدام مشکل آنها را حل می کند و چه مزایایی برای آنها دارد.

o       در آگهی خود از عکس هایی مرتبط با کالا و خدمات خودتان استفاده کنید.

o       صادق باشید و به دنبال گزافه گویی آن هم به دروغ جهت جذب مشتری نباشید!!!!!!!!!!

o       در آگهی خود اطلاعات جدیدی را به خواننده بدهید تا او را به سمت خود جذب کنید

 

خوب حالا زمان ان است تا درج آگهی خود در سایت دریکساز را اغاز کنید

برای درج آگهی رایگان اینجا را کلیک کنید

استخدام راننده آ

به تعدادی راننده آژانس صبح کار و عصر کار در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 02188550420

 

مهلت 13 خرداد 96

دانلود نمونه سوالات اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی جدید 97

دانلود نمونه سوالات اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی جدید 97

گروه آموزشی ما از سال 90 فعالیت خود را در راستای آموزش عمومی رانندگی و کمک به فرهنگ رانندگی آغاز کرد و در همین راستا با تهیه ی نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای متقاضیان گواهینامه رانندگی سعی کرد تا به شما هنرجویان عزیز در قبولی در امتحان سخت آیین نامه راهنمایی و رانندگی کمک نماید

گروه آموزشی ما ابتدا کارش را با سایت مغان ست در سال 90 آغاز و پس از آن با سایتهای deriksaz.com و ayinnameh.ir کارش را ادامه داد

هم اکنون شما می توانید نمونه سوالات اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 96 را از اینجا دانلود نمایید

در این بسته ی کامل ،که کاملترین بسته نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی است نمونه سوالات قبل از 96 نیز موجود است

در سال 96 ما سوالات فنی آیین نامه را نیز به این سوالات اضافه کردیم و هم اکنون این بسته طلایی جهت دانلود در اختیار شماست

با پیشرفت تکنولوژی و استفاده عموم افراد از نرم افزارهای مسنجر و پیام رسان مانند نرم افزار تلگرام گروه آموزشی دریکساز با نام همراه رانندگی ، کانال تلگرام همراه رانندگی را برای شما دوستان عزیز ایجاد نمود

شما هم اکنون می توانید در کانال تلگرام همراه رانندگی عضو شوید و انواع آموزش های آیین نامه و رانندگی و اخبار ترافیکی را در تلگرام همراه رانندگی دریافت نمایید

برای عضویت در کانال تلگرام همراه رانندگی اینجا را کلیک کنید

 

 

استخدامی های امروز تهران 8 خرداد 96,استخدامیهای سه شنبه 8 خرداد 96

شرکت خصوصی پایگان سیل ایرانیان در راستای تکمیل کادر خود در تهران از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
کارشناس فروش خانم
 • دارای روابط عمومی بالا و فن بیان قوی
 • آشنایی با اینترنت، برنامه های ورد و اکسل
 • سن:بین ۲۰-۳۵ سال
 • ترجیحا مجرد

متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند.

 

آدرس ایمیل: payegansealiranian@gmail.com
تلفن: 02166475342,09105652330

 

تاریخ درج آگهی 8 خرداد 96

مهلت 28 خرداد 96

شرکت کوبل دارو در تهران از بین سرمایه‌های انسانی در ردیف شغلی زیر استخدام می‌نماید.

   عنوان شغلی تحصیلات جنسیت شرایط احراز
 کارشناس Help desk حداقل لیسانس آقا
 • حداکثر سن ۲۷سال
 • در دسترس بودن در روزهای پنجشنبه تا ۱۲ شب
 • آشنا به مجموعه آفیس
 • داشتن دانش شبکه
 • توانایی عیب‌یابی سخت افزار (کامپیوتر، نوت بوک، شبکه، پرینتر)
 • کابل کشی
 • عیب یابی نرم افزار (ویندوز، لینوکس، Mac، OS)
 • آشنا به مجموعه آفیس
 • داشتن دانش شبکه

واجدین شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

 

آدرس ایمیل: jobs@cobeldarou.com

تاریخ درج آگهی 8 خرداد 96

مهلت 27 خرداد 96

شرکت پالیز عالم آرا ، جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری میشود.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
 فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه شعبه ۲

علاقه مندان میتوانند رزومه خود را از طریق ایمیل ارسال نمایند و یا از طریق شماره تماس زیر ارتباط برقرار کنند.

 

آدرس ایمیل: alamarashop@gmail.com
تلفن: (داخلی103)02143493

 

تاریخ درج آگهی 8 خرداد 96

مهلت 24 خرداد 96

شرکت کامپیوتری ایزی جهت تکمیل قسمت فروش راهکارهای سازمانی خود اقدام به استخدام افراد با شرایط ذیل می نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
مهندس فروش خانم/آقا
 • با تجربه
 • دارای سابقه فعال در حوزه شبکه وIT ، بیش از شش سال
 • شناخت بازار و نیازهای روز بازار و توان اداره جلسات فروش و فنی
 • ارائه طرح توجیهی بازرگانی برای محصولات شرکت
 • مسلط به زبان انگلیسی
 • شناخت دقیق محصولات و تعریف محصول برای مشتریان و تعریف بیزینس لاین جدید
 • توانایی معرفی محصولات شرکت به مشتریان سازمانی در جلسات حضوری
 • دارای مدارک بروز: سیسکو و مایکروسافت و شبکه، جهت انجام فرآیند فروش
 • تعهد به انجام خدمت به شرکت ایزی حداقل به مدت یکسال
 • دارای اطلاعات بروز در حوزه کاری شبکه
 • آشنایی کامل به WORD ،EXCEL ،POWER POINT ،MICROSOFT PROJECT
محدوده شرکت : خیابان کریمخان​

متقاضیان محترم می‌توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

 

وبسایت: www.easyco.ir
آدرس ایمیل: hr@easyco.ir
تلفن: 02184282 (داخلی258،260

 

تاریخ درج آگهی 8 خرداد 96-مهلت 23 خرداد 96

یک شرکت معتبر تولیدی در زمینه مواد غذایی جهت کار در دفتر مرکزی در ناحیه غرب تهران جهت مشاغل ذیل استخدام می نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
منشی خانم
 • آشنا به امور اداری
 • مسلط به برنامه‌های کاربردی آفیس
 • حداقل دو سال تجربه مفید کاری
 • محل کار: (دفتر تهران)

از متقاضیان استخدام دعوت می‌شود رزومه خود را با درج نام و نام خانوادگی به فارسی و عنوان شغلی مورد درخواست به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایند.

 

آدرس ایمیل: Niroo.niaz@gmail.com

تاریخ آگهی 8 خرداد 96 تا 23 خرداد 96

آژانس تبلیغاتی نگاه شرقی سبز، جهت توسعه منابع انسانی خود از افراد واجد شرایط در تهران، پس از مصاحبه، دعوت به همکاری می نماید.

ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز و توضیحات
۱ بازاریاب خانم
 • آشنا به کامپیوتر
 • روابط عمومی بالا
 • فعال و پر انرژی
 • آشنا به اصول مذاکره و پرزنت
 • نوع همکاری:تمام وقت
۲ کارشناس کمپین تبلیغاتی خانم
 • توانمندی در تحلیل و جمع بندی اطلاعات
 • آشنا به طراحی کمپین های تبلیغاتی وبازاریابی
 • مسلط به زبان انگلیسی
 • روابط عمومی بالا
 • نوع همکاری:تمام وقت
۳ کارشناس مارکتینگ خانم/ آقا
 • آشنا به کامپیوتر
 • روابط عمومی بالا و فن بیان قوی
 • دارای روحیه بالای کار تیمی
 • برقراری ارتباط و انجام مذاکره با مشتریان از طریق مکاتبه، مذاکرات تلفنی و یا مذاکره رو در رو با مشتریان
 • نوع همکاری:تمام وقت

متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی مورد نظرخود به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر جهت مصاحبه حضوری با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند.

تلفن:(داخلی۱۱۸)۰۲۱۲۶۲۰۳۰۹۵

 

آدرس: تهران،بلوار افریقا، خیابان ناهید غربی
آدرس ایمیل: jobnegah@gmail.com
تلفن: (داخلی118)02126203094

 

سه شنبه 8 خرداد 96 تا 26 خرداد 96

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران منطقه شهرک غرب دعوت به همکاری می‌نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
خدمات(نظافتچی و آبدارچی) آقا
 • تحصیلات: دیپلم
 • با ضامن معتبر

متقاضیان محترم می‌توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند

 

آدرس ایمیل: apply4job@tarh-afarinesh.com
تلفن: 02188571912 داخلی(108)

 

 

 

8 خرداد 96 تا 22 خرداد 96

آژانس تبلیغاتی نگاه شرقی سبز، جهت توسعه منابع انسانی خود از افراد واجد شرایط در تهران، پس از مصاحبه، دعوت به همکاری می نماید.

ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز و توضیحات
۱ کارشناس مارکتینگ خانم/ آقا
 • آشنا به کامپیوتر
 • روابط عمومی بالا و فن بیان قوی
 • دارای روحیه بالای کار تیمی
 • برقراری ارتباط و انجام مذاکره با مشتریان از طریق مکاتبه، مذاکرات تلفنی و یا مذاکره رو در رو با مشتریان
 • نوع همکاری:تمام وقت

متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی مورد نظرخود به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر جهت مصاحبه حضوری با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند.

تلفن:(داخلی۱۱۸)۰۲۱۲۶۲۰۳۰۹۵

 

آدرس: تهران،بلوار افریقا، خیابان ناهید غربی
آدرس ایمیل: jobnegah@gmail.com
تلفن: (داخلی118)02126203094

 

شرکت بازرگانی پارس وطن کالا در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می‌نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مزایا
فروشنده خانم/آقا
 • آشنا به مفاهیم فروش
 • آشنا با محصولات موادغذایی و بهداشتی
 • حداقل ۳ سال تجربه در کار مرتبط با فروش در زمینه موادغذایی و بسته بندی
 • با روابط عمومی بالا و فن بیان قوی
 • توانایی پاسخگویی به امور مشتریان
 • حداکثر سن: ۳۵ سال
 • زبان انگلیسی: تسلط در خواندن
 • دوره های مرتبط با فروش و مدیریت ارتباط با مشتری دارای الویت می باشد
 • مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم مرتبط با فروش
 • بیمه
 • حقوق ثابت
 • پورسانت

متقاضیان محترم می‌توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

 

آدرس ایمیل: parsvatankala@gmail.com
تلفن: 02155623026 داخلی(204)

 

یک شرکت معتبر در حوزه تجهیزات دندانپزشکی (ایمپلنت دندانی) در راستای تکمیل کادر فروش خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می‌نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز
بازاریاب
 • علاقمندان به حوزه فروش و بازاریابی تخصصی و حرفه ای
 • جهت بازاریابی تجهیزات دندانپزشکی (ایمپلنت دندانی) و ارتباط مستقیم با دندانپزشکان
 • همراه با آموزش رایگان تخصصی محصولات
 • با انگیزه بالا
 • دارای حداقل سه سال سابقه کار

متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی مورد نظرخود به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند.

 

آدرس ایمیل: cv.bdi@yahoo.com
تلفن: 02188352455,02188350603

 

شرکتی معتبر و بین المللی، فعال در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و صنایع نیروگاهی؛ با بیش از ۲۶ سال سابقه واقع در تهران جاده مخصوص کرج، درجهت توسعه فعالیتهای خویش، از کلیه داوطلبین مقطع کاردانی رشته های مکانیک دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مورد نیاز
تکنسین مکانیک کاردانی یا فوق دیپلم مکانیک رشته مکانیک
توجه: به ایمیل هایی که فاقد عنوان تکنسین مکانیک در موضوع ایمیل باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

متقاضیان محترم رزومه خود را بصورت فرمت PDF فقط به آدرس ایمیل زیر  ارسال نمایید.

نکات مهم:

 • رزومه خود را فقط در قالب فرمت PDF ضمیمه و ارسال نمایید.
 • جهت ارسال رزومه می بایست فقط عنوان ،تکنسین مکانیک، در موضوع ایمیل درج شود. (از نوشتن عناوین دیگر اکیداً خودداری شود.)
 • به ایمیل های فاقد عنوان تکنسین مکانیک در موضوع ایمیل، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • فقط رشته ها و گرایش های مرتبط با رشته مکانیک مورد نیاز می باشد.
 • از ارسال رزومه های سایر رشته ها (غیر از مکانیک) و درخواستهای غیرمرتبط خودداری شود.

 

آدرس ایمیل: rghrd@eim.ae

یک شرکت ایرانی ایتالیایی جهت تکمیل کادر فروش و بازاریابی خود در داخل شرکت اقدام به جذب نیرو در تهران می نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
کارشناس بازاریابی تلفنی خانم
 • با حداکثر سن: ۲۵ سال
 • روزهای کاری شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۸
کارشناس فروش داخلی خانم/آقا
 • با حداکثر سن: ۳۵ سال
 • روزهای کاری یکشنبه الی پنجشنبه از ساعت ۱۵ الی ۲۰
مزایا:

 

 

 

 • حقوق ثابت وزارت کار + پورسانت + بیمه

متقاضیان محترم خواهشمند است رزومه کاری خود را با موضوع(کارشناس بازاریابی و یا کارشناس فروش) به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید

آدرس ایمیل: job@wrc-group.com

 

 

 

یک هلدینگ تولیدی و بازرگانی خارجی معتبر در راستای تکمیل کادر خود ، ۲ نفر با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز
معاونت و مدیریت مالی
 • تسلط کامل به نرم افزار همکاران سیستم
 • متعهد و مسئولیت پذیر (توانمندی مدیریت زیرمجموعه های متعدد)
 • سابقه کار مرتبط (حداقل هفت سال)

متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی مورد نظرخود به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  زیر تماس حاصل فرمایند.

آدرس ایمیل: occ.stv@gmail.com
تلفن: 02136619514 داخلی109

 

 

 

یک برند پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (محدوه ظفر-میرداماد) در سه ردیف شغلی زیر اقدام به جذب نیرو در تهران می نماید.

ردیف شغلی شغل تحصیلات جنسیت توضیحات
۲۰۱ کارشناس تحلیل داده
 • MBA- صنایع- IT
آقا/خانم  –
۲۰۲ کارشناس تولید محتوا
 • MBA- صنایع- IT
آقا/خانم  –
۲۰۳ کارشناس سیستم­ها و روش­ها
 • لیسانس مهندسی صنایع
آقا/خانم آشنایی با استاندارد ISO

متقاضیان می توانند سوابق شغلی و تحصیلی خود را با ذکر ردیف شغلی در قسمت موضوع ایمیل به نشانی ذیل ارسال نمایند.
بدیهی است که سوابق بدون ردیف شغلی مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

 

آدرس ایمیل: Jobco_cv@yahoo.com

 

 

شرکت معتبر نرم افزاری پارس دیتا جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در تهران دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
پشتیبان محصولات و آموزش نرم افزار خانم
 • آشنا به css , html
 • آشنا به زبان انگلیسی
 • صبور و خلاق
 • دارای فن بیان قوی و روابط عمومی بالا
 • مسئولیت پذیر و منضبط

متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا با شماره مندرج تماس حاصل فرمایند.

 

آدرس ایمیل: software.job@parsdata.com
تلفن: 02188910280

 

یک شرکت معتبر تولید کننده تجهیزات صنعتی، از افراد واجد در تهران (شهرک صنعتی پرند) در شرایط ذیل بصورت تمام وقت، دعوت به همکاری می نماید.

ردیف عنوان شغلی تحصیلات محل سکونت سن (حداکثر) سابقه و توانمندی (حداقل)
۱ گرافیست لیسانس گرافیک محدوده رباط کریم (رزومه بدون ذکر محل سکونت، بررسی نخواهد شد) حداکثر ۳۰ سال
 • ۲ سال تجربه در طراحی گرافیک
 • مسلط به نرم افزار فتوشاپ-اکسل و اتوکد
۲ حسابدار لیسانس حسابداری محدوده رباط کریم (رزومه بدون ذکر محل سکونت، بررسی نخواهد شد) حداکثر ۳۰ سال
 • ۳ سال تجربه در حسابداری
 • مسلط به نرم افزار آفیس
 • ترجیحا آشنا به تدبیر

خواهشمند است متقاضیان رزومه کاری خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایند.

(اولویت با تکمیل فرم پرسشنامه ای-استخدام می باشد و در صورت داشتن شرایط بالا مورد تأیید قرار می گیرد)

 

آدرس ایمیل: employ296@gmail.com

شرکت دوران الکترونیک در دو ردیف شغلی زیر در تهران اقدام به جذب نیرو می نماید.

عنوان شرایط
برنامه نویس اندروید و ios سابقه کاری مرتبط
کارشناس تست نرم افزارهای اندروید ios سابقه کاری مرتبط

متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی مورد نظرخود به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند.

 

آدرس ایمیل: hr@deck.ir
تلفن: 09122454755،02144985801

 

شرکت عصر فناوری اترس در زمینه فروش تجهیزات یو پی اس و دیتا سنتر، جهت تکمیل تیم فروش خود با شرایط ذیل در تهران  استخدام می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
مهندس فروش
 • حداقل دو سال سابقه کار مرتبط
 • دارای مدرک مهندسی برق یا کامپیوتر ، IT
 • دارای روابط عمومی قوی، پر انرژی و مسئولیت پذیر
 • بیمه
 • حقوق ثابت
 • پورسانت

متقاضیان محترم می‌توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

 

آدرس ایمیل: info@atras-co.com
تلفن: 02188651805

 

یک شرکت معتبر تولیدی در زمینه مواد غذایی جهت کار در دفتر مرکزی در ناحیه غرب تهران و کارخانه واقع در نظر آباد جهت مشاغل ذیل استخدام می نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
منشی خانم
 • آشنا به امور اداری
 • مسلط به برنامه‌های کاربردی آفیس
 • حداقل دو سال تجربه مفید کاری
 • در دفتر تهران
کمک حسابدار آقا/خانم
 • آشنا به آفیس (ورد و اکسل)
 • لیسانس حسابداری
 • محل کار: (تهران و نظرآباد)

از متقاضیان استخدام دعوت می‌شود رزومه خود را با درج نام و نام خانوادگی به فارسی و عنوان شغلی مورد درخواست به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایند.

 

آدرس ایمیل: Niroo.niaz@gmail.com

 

تعطیلات رسمی خرداد 96

14 خرداد 1396 رحلت امام خمیتی

15 خرداد 96 سالروز قیام 15 خرداد

مناسبتهای خرداد 96

1 خرداد 96 بزرگداشت ملا صدرا

3 خرداد 96 : فتح خرمشهر

4 خرداد 96 : روز مقاومت و پایداری روز دزفول

15 خرداد 96 : روز جهانی محیط زیست

23 خرداد 96 : شب قدر

24 خرداد 96 : ضربت خوردن حضرت علی

25 خرداد 96: روز ملی گل و گیاه

25 خرداد 96 : شب قدر

26 خرداد 96: شهادت حضرت علی

27 خرداد 96 : شب قدر-روز جهاد کشاورزی-روز جهانی بیابان زدایی-

30 خرداد 96 : شهادت دکتر علی شریعتی

31 خرداد 96 : شهادت دکتر چمران

آزمون حق تقدم شماره 1 برای شرکت کنندگان آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

7

با سلام.این آزمون اولین آزمون حق تقدم و دومین آزمون آیین نامه در سایت بلاگ دریکساز است

این آزمون ، آزمون حق تقدم است.اگر در پاسخ دادن به این سوالات ضعیف هستید حتما فایل سوالات آیین نامه را از اینجا دانلود و مطالعه نمائید

[WpProQuiz 2]

آزمون شماره 1 آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی

سلام.به سایت آزمون آنلاین دریکساز خوش آمدید.برای شرکت در آزمون بر روی گزینه ی شروع آزمون کلیک کنید

 

[WpProQuiz_toplist 1]

[WpProQuiz 1]

 

توجه :

قبل از تست زدن حتما فایل نمونه سوالات اصلی آزمون آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی را دانلود و مطالعه نمائید

برای دانلود اینجا را کلیک کنید

انتخاب نام سال ۹۵ توسط رهبری و متن پیام نوروزی ایشان

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی‌شان که به صورت زنده از شبکه‌های مختلف صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، سال ۱۳۹۵ هجری شمسی را به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام‌گذاری کردند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

یا مقلّب القلوب و الأبصار. یا مدبّر اللّیل و النّهار. یا محوّل الحول و الأحوال. حوّل حالنا الی احسن الحال.

السّلام علی الصّدّیقة الطّاهرة، فاطمة المرضیّه، بنت رسول الله، صلّی الله علیه و آله. و السّلام علی ولیّ الله الأعظم، ارواحنا فداه و عجّل الله فرجه.

عید نوروز را به همه‌ی خانواده‌های ایرانی و افراد ایرانی در هر نقطه‌ی عالم تبریک عرض میکنم. عیدتان مبارک باشد هم‌میهنان عزیز. بخصوص به خانواده‌های عزیز شهیدان، به جانبازان عزیز، به خانواده‌های محترم آنها، و به همه‌ی ایثارگران تبریک عرض میکنم و یاد شهیدان بزرگوارمان و یاد امام عزیزمان را گرامی میدارم.

سالی که شروع شد -سال ۹۵- هم در آغاز و هم در پایان، متبرک به نام مبارک حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) است. هم اولِ این سال منطبق بر ولادت آن بزرگوار با ماه‌های قمری است، هم آخر این سال. بنابراین امیدواریم که ان‌شاءالله سال ۹۵ به برکت حضرت زهرا سال مبارکی باشد برای ملت ایران، و از معنویات آن بزرگوار و از راهنمائی‌های آن بزرگوار و از زندگی آن بزرگوار درس بگیریم و بهره‌مند شویم.

سالی که تمام شد -سال ۹۴- مثل همه‌ی سالهای دیگر، آمیزه‌ای از شیرینیها و تلخیها و فرازها و فرودها بود؛ طبیعت زندگی همین است؛ از تلخی حادثه‌ی منا تا شیرینی راهپیمائی ۲۲ بهمن و انتخابات هفتم اسفند؛ در تجربه‌ی برجام، از امیدهائی که برانگیخت، تا نگرانیهائی که در کنار آن هست؛ همه‌ی اینها جزو حوادث سال بود، و همه‌ی سالها همین جور است.

سالها و ایام عمر انسان، مشتمل بر فرصتهائی است و مشتمل بر تهدیدهائی است. هنر ما باید این باشد که از فرصتها استفاده کنیم و تهدیدها را هم تبدیل به فرصت کنیم. سال ۹۵ پیش روی ما است. در این سال هم مانند همیشه، فرصتها و تهدیدهائی وجود دارد. همه باید تلاش کنند تا بتوانیم از فرصتهای این سال به معنای حقیقی کلمه استفاده کنیم و کشور از اول تا آخرِ این سال تفاوتهای محسوسی پیدا کند.

امیدهائی وجود دارد برای سال ۹۵. انسان به مجموعه‌ی اوضاع که نگاه میکند، امیدهائی را مشاهده میکند. البته برای تحقق این امیدها باید تلاش کرد، باید کار شبانه‌روزی کرد و باید بی‌وقفه سعی و کوشش کرد. اصل قضیه این است که ملت ایران باید بتواند کاری بکند که خود را در مقابل تهدیدهای دشمنان و دشمنیهای آنها، از آسیب‌پذیری خارج کند. ما باید کاری کنیم که در مقابل تهدید دشمنان، آسیب‌پذیر نباشیم. آسیب‌پذیری را به صفر برسانیم.

به گمان من مسئله‌ی اقتصاد در اولویت اول است. یعنی وقتی انسان نگاه میکند، در میان مسائل اولویت‌دار، از همه فوری‌تر و نزدیکتر، مسئله‌ی اقتصاد است. اگر به توفیق الهی، هم ملت و هم دولت و مسئولان گوناگون، بتوانند در مسئله‌ی اقتصاد کارهای درست و بجا و متقن را انجام دهند، امید این هست که در مسائل دیگر، مثل مسائل اجتماعی، مثل آسیبهای اجتماعی، مثل مسائل اخلاقی، مثل مسائل فرهنگی هم تأثیرگذار باشند.

در مسئله‌ی اقتصاد، آن چیزی که مهم است و اصل است، مسئله‌ی تولید داخلی است؛ مسئله‌ی ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است؛ مسئله‌ی تحرک و رونق اقتصادی و مقابله‌ی با رکود است؛ اینها مسائل مبتلابه مردم است؛ اینها چیزهائی است که مردم آنها را حس میکنند و مطالبه میکنند؛ و آمارها و اظهارات خود مسئولین هم نشان میدهد که این مطالبات مردم و این خواسته‌های مردم بجا و به‌مورد است.

اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئله‌ی بیکاری را حل کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، علاج همه‌ی اینها در مجموعه‌ی مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است. اقتصاد مقاومتی شامل همه‌ی اینها است. میشود با اقتصاد مقاومتی به جنگ بیکاری رفت؛ میشود به جنگ رکود رفت؛ میشود گرانی را مهار کرد؛ میشود در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد؛ میشود فرصتهای بسیاری را برای کشور ایجاد کرد و از فرصتها استفاده کرد؛ شرطش این است که برای اقتصاد مقاومتی کار و تلاش انجام بگیرد.

گزارشی که برادران ما در دولت به من دادند، نشان میدهد که کارهای وسیعی کرده‌اند؛ منتها این کارها کارهای مقدماتی است؛ کارهائی است در زمینه‌ی بخشنامه‌ها و دستورها به دستگاههای مختلف؛ اینها کارهای مقدماتی است؛ اما آنچه که لازم است ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن؛ این آن چیزی است که وظیفه‌ی ما است؛ که من ان‌شاءالله در سخنرانی شرحش را به آحاد ملت عزیزمان عرض خواهم کرد.

بنابراین آنچه که من به عنوان شعارِ امسال انتخاب میکنم، عبارت است از «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل». این، راه و جاده‌ی مستقیم و روشنی است به سمت آن چیزی که به آن احتیاج داریم. البته توقع نداریم که این اقدام و عمل، در ظرف یک‌ سال همه‌ی مشکلات را حل کند؛ اما مطمئنیم که اگر چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه‌ریزی شده و درست انجام بگیرد، ما در پایان این سال آثار و نشانه‌های آن را مشاهده خواهیم کرد. از همه‌ی کسانی که در این راه تلاش کردند و تلاش میکنند، تشکر میکنم.

بار دیگر به ملت عزیزمان سلام و تبریک عرض میکنم و صلوات خدا را بر محمد و آل محمد و بر حضرت بقیة الله اعظم (سلام الله علیه و ارواحنا فداه) مسئلت میکنم.

والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته

منبع : تقویم

فال چینی سال میمون و طالع بینی چینی سال میمون

میمون در میان نمادهای دیگر، طبیعتی غیر عادی و عجیب دارد. او موجودی بدجنس، موذی، شیطان، گساخ، شوخ طبع و همیشه در حال مسخره بازی است؛ اما شوخی های او غیر مستقیم و همراه با فریب است.

میمون موجودی اجتماعی و معاشرتی است و در ظاهر، با همه خوب ارتباط بر قرار می كند؛ باید گفت كه ایجاد این رابطه نیز جزئی از حیله های او به شمار می آید. میمون در واقع موجودی خود پسند و خودپرست است.

میمون بازیگوش و مردم دار است و هرگاه نظرات منفی اش را درباره دیگران، در پشت محبتی ظاهری مخفی می كند؛ مهربان به نظر می رسد. در حقیقت او هیچ كس را قبول ندارد و خود را برتر از همه می داند و این نشان می دهد كه موجودی مغرور است. از اینها كه بگذریم او روشنفكری است كه علاقه فراوانی به دانستن دارد. او دوست دارد همه چیز را ببیند و بخواند، همه چیز را برای خود خوب توضیح دهد و همیشه از تازه ترین اخبار روز دنیا آگاه شود.

میمون با سواد و با فرهنگ است و حافظه ای قوی دارد. او می تواند در صورت لزوم حتی كوچك ترین جزئیات چیزهایی را كه خوانده، دیده و یا شنیده به خاطر بیاورد. این ویژگی، بسیار به او كمك می كند؛ زیرا میمون ذهنی پریشان دارد و از این رو، تا حد زیادی متكی به خاطرات خود است.

میمون خلاق و مبتكر است و با خلاقیت خود می تواند دشوارترین مسائل را با سرعتی اعجاب انگیز حل كند. اما هر گاه تصمیم به انجام كاری می گیرد، باید بی درنگ شروع كند در غیر این صورت علاقه خود را از دست می دهد و بی هیچ كوششی همه چیز را رها می كند.

میمون هوش سرشاری دارد و توانایی اش در فریفتن دیگران شگفت انگیز است. او می تواند با چیره دستی، اژدهای نیرومند را با آن همه هوش و درایت، فریب دهد. او حتی در برابر جاذبه ببر مقاومت می كند و او را بی رحمانه مسخره كرده، می آزارد.

میمون همانقدر كه حیله گر است، سیاستمدار و زیرك نیز هست و می تواند خود را در بدترین موقعیت ها محافظت كرده و از بند هر نو گرفتاری برهاند. او خود سر و خود خواه است و اجازه نمی دهد چیزی را به او تحمیل كنند. او همیشه حق انتخاب دارد.

او برای همه كاری آمادگی دارد و برای پیشبرد اهدافش دست به هر كاری می زند. از دروغگویی، دورویی و حقه باری ترسی ندارد و در صورت لزوم شخصیت خود را نیز زیر پای می گذارد. او تا زمانی كه صلاح بداند، به این كار ادامه می دهد؛ او به ندرت دستش رو می شود و به دام می افتد.

بعضی از میمون ها حتی كار را به دزدی یا دست كم دروغگویی می كشند.

به هر حال، میمون هر كاری هم بكند، باز هم دلرباست و آن چنان به رموز این كار آشناست كه كسی حریفش نمی شود.

میمون موجود فرصت طلبی است و باید هم چنین باشد؛ زیرا بخت با او یار است و فرصت های زیادی در اختیارش قرار می دهد. میمون به رغم جنبه های منفی وجودش مانند دروغگویی، ریاكاری، حقه بازی، تكبر و غرور، نادیده گرفتن وجدان و شرافت، به خاطر هوش سرشار و ادراك بالایش مورد پسند همگان است.

میمون از مهارت، زیركی و حیله گری خاصی در تجارت برخوردار است، از این رو شریك بی نظیری در كار محسوب می شود. او در هر كاری كه احتیاج به تصمیم گیری سریع، دیدباز و كمی وجدان داشته باشد به درد می خورد.

میمون می تواند در سیاست، صنعت و تجارت به موفقیت دست یابد و در این میان، هیچ نكته ای از رموز این علوم بر او پوشیده نماند. او می تواند در صورت تحصیل علم، در هر كاری وارد شود، موفق باشد.

اگر دست میمون را در انجام كار مورد علاقه اش باز بگذارند، بهتر و سریع تر می تواند به شهرت دست یابد. تنها پرگویی، موفقیت میمون را تهدید می كند زیرا با این كار، به رغم دلربایی و جذابیت ذاتی اش دیگران را از خود خسته و ملول می كند.

با وجود گرفتاری های مالی، میمون می تواند از موقعیت های خوب زندگی اش كاملا لذت ببرد؛ با این حال، در عشق بخت با او یار نیست و در رابطه با جنس مخالف ضعیف است.

میمون با داشتن روحیه ای شاد، به سهولت گرفتار عشق می شود؛ اما به همان آسانی نیز از آن خسته شده، به دنبال عشق تازه ای می رود. متاسفانه او هیچ گاه چیزی را كه به دنبالش می گردد، پیدا نخواهد كرد؛ زیرا شخصیت پایداری ندارد.

ممكن است میمون احساساتی و لبریز از شور و حرارت باشد اما روح انتقادی و بینش او، به سرعت این شور و اشتیاق را فرو می نشاند. خوشبختانه او بهتر از هر كس دیگر می تواند به بدبختی هایش بخندد و به این ترتیب، خود را از غم و غصه رها سازد.

میمون زوج خوبی برای اژدها خواهد بود؛ زیرا اژدها از زیركی و حیله گری میمون بهره می برد؛ در حالی كه قدرت اژدها نیز به خوبی مورد استفاده میمون قرار می گیرد. این دو در كار نیز می توانند شركای خوبی باشند؛ حال آن كه میمون همیشه تصور می كند كه خودش بهتر از عهده كارها بر می آید.

میمون در كنار موش نیز زندگی خوبی خواهد داشت. موش فریفته زرق و برق ظاهری میمون می شود، همه چیز را فراموش می كند و تا پایان عمر، دیوانه وار به او عشق می ورزد؛ حتی اگر این عشق یك طرفه باشد.

میمون، ببر را دست می اندازد؛ اما بهتر است حواسش خیلی جمع باشد؛ زیرا رابطه شغلی و احساسی این دو، بازی با آتش است. میمون نمی تواند در برابر خشونت ایستادگی كند، دست كم گرفتن و مسخره كردن، از قدرت نابود كننده خشونت نمی كاهد. ممكن است میمون جانش را در این راه به باد دهد.

میمون، با هر نمادی كه ازدواج كند، احتمالا صاحب بچه های زیادی خواهد شد.

دوران كودكی میمون با شادی می گذرد. در جوانی غمگین، ناامید و پریشان است و نقشه هایش اغلب به شكست می انجامد. دوران پیری او با این كه در آرامش می گذرد؛ اما از تنهایی رنج می برد. او اغلب دور از خانواده و ناگهانی خواهد مرد.

دانلود تقویم پی دی اف ۹۵ با مناسبتها

لحظه تحویل سال ۱۳۹۵ هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران

۰۸:۰۰:۱۲ (ساعت ۸ و صفر دقیقه و ۱۲ ثانیه)

روز یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۵ هجری شمسی

مطابق ۱۰ جمادی‌ الثانی ۱۴۳۷ هجری قمری

و ۲۰ مارس ۲۰۱۶ میلادی

سال ۱۳۹۵ سال میمون می باشد

سال ۹۵ سال کبیسه است

 

 

فرمت :  PDF

حجم :  448 KB

 

حذف فريال از استيج من و تو

در جمعه شب 21 اسفند فریال از استج حذف شد و یکی از عامل های مهم حذف فریال رضا روحانی بود که به امین رای داد. اما در شبکه های مجازی جنجالی بزرگ رخ داده است که ظرفداران فریال به صفحات روحانی هجوم برده اند و او را مورد فحش و ناسزا و توهین قرار داده اند! واقعا از این مردم شگفتا که هر زمان که به مشکل برمیخورند سریعا شروع به فحاشی در اینترنت میکننند نمونه اش داور ایران ارژانتین یا لیونل مسی یا خیلی نمونه های دیگر

رضا روحانی آهنگ‌ساز، نوازنده و تهیه‌کننده موسیقی اهل ایران است. او فرزند انوشیروان روحانی، برادرزاده شهرداد روحانی، و خواهرزاده پوران، خواننده پرآوازه ایرانی، است

او پیش از این آلبومی در ایران منتشر کرده است به نام بذر ماه و پس از آن آلبومی به نام کولی‌ها منتشر کرده است که در تهران هم کنسرت داده است.[نیازمند منبع]و او همچنین چند همکاری با سارا نایینی داشته است. او در مدرسه تئاتر هانوفر و کالج موسیقی برکلی تحصیل کرده است

او هم اکنون در برنامه استعدادهای خوانندگی استیج که از شبکه تلویزیونی من و تو پخش می‌شود، به عنوان داور و تهیه‌کننده موسیقی حضور دارند.

استیج (به انگلیسی: Stage) یک برنامهٔ تلویزیونی برای یافتن استعدادهای تاکنون ناشناخته موسیقی برای فارسی زبانان بدون در نظر گرفتن سن و سال و با داوری بابک سعیدی، شهرام آذر، حامد نیک‌پی و رضا روحانی است.شبکه من و تو بعد از محبوبیت نرم افزار پیام رسان تلگرام اقدام به ایجاد کانال برنامه استیج در این اپلیکیشن نمود فصل اول این برنامه از شبکه منوتو پخش می‌شود و جایزه این مسابقه 50 هزار دلار است. برای اولین بار در این سری برنامه‌ها از هنرجوهایی با سبک‌های غیر پاپ مانند رپ و سنتی و تلفیقی و جاز نیز پذیرفته شد.

برنده این مسابقه از سوی مردم و با استفاده از پیام کوتاه؛ تماس تلفنی؛ سایت منوتو و برنامه موبایل منوتو انتخاب می‌شود

فریال و مهدی حذف شدند

پانیدا امیر حسین و امین به فینال رفتند

مدل طراحی ناخن عروس برای بهار 2016 +تصاویر

طراحی ناخن عروس خانم ها باید یک مدل خاص و منحصر به فرد و در عین حال ساده ای باشد. اگر شما هم ناخن های زیبایی دارید برای طراحی ناخن های تان از مدل های زیر کمک بگیرید.

مدل طراحی ناخن عروس برای بهار 2016 +تصاویر

مدل طراحی ناخن عروس برای بهار 2016 +تصاویر

مدل طراحی ناخن عروس برای بهار 2016 +تصاویر

مدل طراحی ناخن عروس برای بهار 2016 +تصاویر

مدل طراحی ناخن عروس برای بهار 2016 +تصاویر

مدل طراحی ناخن عروس برای بهار 2016 +تصاویر

مدل طراحی ناخن عروس برای بهار 2016 +تصاویر

مدل طراحی ناخن عروس برای بهار 2016 +تصاویر

مدل طراحی ناخن عروس برای بهار 2016 +تصاویر

مدل های جدید تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95, تزیین میز سفره هفت سین, سفره هفت سین, عکس های سفره هفت سین, تزیین ظروف هفت سین, انواع سفره های شب عید

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

مدل سفره هفت سین به رنگ سال

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

عکس سفره هفت سین سال نو

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

شیرینی عید سفره هفت سین

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

عکس سفره هفت سین

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

مدل سفره هفت سین

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

جدیدترین مدل سفره هفت سین

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

تزیین سفره هفت سین

جدیدترین مدل تزیینات سفره هفت سین نوروز 95

جدیدترین کاریکاتور و عکس های خنده دار چهارشنبه سوری 95

جدیدترین کاریکاتور و عکس های خنده دار چهارشنبه سوری, مراسم چهارشنبه سوری, کاریکاتور طنز چهارشنبه سوری, عکس های خنده دار, کاریکاتور چهارشنبه سوزی, کاریکاتور و تصاویر طنز

جدیدترین کاریکاتور و عکس های خنده دار چهارشنبه سوری

کاریکاتور چهارشنبه آخرسال

جدیدترین کاریکاتور و عکس های خنده دار چهارشنبه سوری

جدیدترین کاریکاتور و عکس های خنده دار چهارشنبه سوری

جدیدترین کاریکاتور و عکس های خنده دار چهارشنبه سوری

کاریکاتور چهارشنبه سوری

جدیدترین کاریکاتور و عکس های خنده دار چهارشنبه سوری

جدیدترین کاریکاتور و عکس های چهارشنبه سوری

جدیدترین کاریکاتور و عکس های خنده دار چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری

جدیدترین کاریکاتور و عکس های خنده دار چهارشنبه سوری

جدیدترین کاریکاتور و عکس های خنده دار چهارشنبه سوری

جدیدترین کاریکاتور و عکس های خنده دار چهارشنبه سوری

عکس های چهارشنبه سوری

جدیدترین کاریکاتور و عکس های خنده دار چهارشنبه سوری

شیک ترین و جدیدترین مدل تزیین تخم مرغ سفره هفت سین 95

شیک ترین و جدیدترین مدل تزیین تخم مرغ سفره هفت سین 95, تزیین تخم مرغ نوروزی, تزیین تخم مرغ هفت سین با دکمه, جدیدترین مدلهای تخم مرغ عید, عکس تخم مرغ تزیین شده نوروز, تخم مرغ رنگارنگ عید

شیک ترین و جدیدترین مدل تزیین تخم مرغ سفره هفت سین 95

تخم مرغ رنگارنگ عید

شیک ترین و جدیدترین مدل تزیین تخم مرغ سفره هفت سین 95

شیک ترین و جدیدترین مدل تزیین تخم مرغ سفره هفت سین 95

شیک ترین و جدیدترین مدل تزیین تخم مرغ سفره هفت سین 95

تزیین تخم مرغ هفت سین با کاغذ و پارچه

شیک ترین و جدیدترین مدل تزیین تخم مرغ سفره هفت سین 95

شیک ترین و جدیدترین مدل تزیین تخم مرغ سفره هفت سین 95

شیک ترین و جدیدترین مدل تزیین تخم مرغ سفره هفت سین 95

نقاشی تخم مرغ سفره هفت سین

شیک ترین و جدیدترین مدل تزیین تخم مرغ سفره هفت سین 95

شیک ترین و جدیدترین مدل تزیین تخم مرغ سفره هفت سین 95

شیک ترین و جدیدترین مدل تزیین تخم مرغ سفره هفت سین 95

تزیین تخم مرغ با کاغذ

شیک ترین و جدیدترین مدل تزیین تخم مرغ سفره هفت سین 95

ورزشکار معروف اسپرمش را فروخت

برخی دانشمندان و چهره های سرشناس و ستاره ها از محل فروش اسپرم خود به درآمد کلانی می رسند.

فروش اسپرم ورزشکار معروف:

در این روزگار عجیب و غریب خبرهایی می شنویم که نمی دانیم چگونه آن را مخابره کنیم و یا اینکه آن را باور کنیم یا نه. بد زمانه ای شده هیچ چیز سر جایش نیست برخی خبرها آنقدر تکان دهنده است که وقتی می خوانی یا می شنوی دقایقی با خودت کلنجار می روی که باید با آن چه کنیم.

یکی از این خبرها را نشریه وقایعه اتفاقیه در گزارشی ویژه از درآمدهای کلان مراکز ناباروری نوشته است. زوج هایی که بچه دار نمی شوند پس از مراجعات مکرر به پزشکان و هزینه های کلان و گزاف بابت آزمایش ها و شناسایی علل نازایی نهایتا وقتی راهکاری پیدا نشود و حتی از ‘آی وی اف’ نتوانند صاحب فرزند شوند مجبور به استفاده از اسپرم دیگران می شوند و در این میان بر اساس گزارش منتشر شده در نشریه وقایعه اتفاقیه برخی دانشمندان و چهره های سرشناس و ستاره ها نیز از محل فروش اسپرم خود به درآمد کلانی می رسند.

در این گزارش ویژه علاوه بر اشاره به درآمدهای کلان مراکز ناباروری به درآمدزایی آنچنانی چهره های شاخصی اشاره شده که با فروش اسپرم خود چنین رزق و روزی را به خانه می برند.

در بخشی از این گزارش تکان دهنده از قول پرستاران یکی از مراکز ناباروری عنوان شده است که خانواده ای به اتفاق یک ورزشکار معروف به این مرکز آمدند و آنطور که من شنیده ام آن ورزشکار معروف ۱۰۰ میلیون تومان از خانواده ای که اسپرم را دریافت کرده اند گرفته است.

ورزشکار معروف اسپرمش را فروخت! /عکس