کدام کانال تلگرام برای اولین بار اخبار آتنا اصلانی را پوشش داد؟

باز هم کانال های تلگرامی مستقل پیشتاز شدند. همانند ماجرای انتخابات و ماجرای حمله داعش در تهران در ماجرای آتنا اصلانی هم کانال های تلگرام مستقل پیشتاز بودند.کانال های خبری […]