دانلود تحقیق بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی

دانلود تحقیق بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی

11773

 
قیمت: 35,000 ریال

 

تحقیق بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای  100  صفحه است
توضیحات تحقیق  بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی

دانلود

فهرست مطالب

فصل اول : موضوع تحقیق  ۱
مقدمه  ۲
بیان مسأله  ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق  ۶
اهداف پژوهش ۷
سوالات تحقیق ۸
متغیرهای تحقیق ۹
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم  ۹

فصل دوم : پیشنیه تحقیق  ۱۱
مفهوم اختلالات روانی  ۱۲
دیدگاههای نظری در اختلالات روانی ۱۲
ابعاد پرسشنامه۱۹
افسردگی ۲۴
خصومت ( پرخاشگری ) ۲۹
ابراز وجود  ۳۲
روان پریشی ۳۴
ویژگی اساسی دریسکوزها یا روان پریشی ها ۳۵
پارانوئید ۳۷
اسکیزوفرنی و علایم شاخص آن  ۳۸
اضطراب  ۳۹
فوبی  ۴۳
خود بیمار انگاری ( هیپوکندریا) ۴۵
وسواس ۴۶
انواع رفتارهای اجباری ۴۸
انواع روشهای درمانی بیماران دیالیزی ۴۹
درمان روانی بیماران دیالیزی ۵۰
تحقیقات خارجی ۵۱
تحقیقات داخلی ۵۳

فصل سوم: روش تحقیق ۵۵
روش تحقیق  ۵۶
جامعه آماری  ۵۶
نمونه آماری و روش نمونه گیری ۵۶
ابزار پژوهش ۵۷
روش جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل ۵۷

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها  ۵۹
مقدمه ۶۰
توصیف و تحلیل داده ها ۶۰
فرضیه آزمایی ۷۶

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری ۷۹
بحث و نتیجه گیری  ۸۰
محدودیتهای تحقیق  ۸۳
پیشنهادات تحقیق ۸۴
منابع و مآخذ  ۸۵

فهرست جداول
جدول ( ۱ ـ ۴ ) توصیف داده های بدست آمده از دو گروه افراد عادی و بیماران کلیوی ۶۰
جدول ( ۲ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات در افراد سالم  ۶۱
جدول ( ۳ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات افراد بیمار ۶۲
جدول (۴ ـ ۴ ) بررسی خصوصیات دموگرافیک گروههای مورد مطالعه ۶۳
جدول ( ۵ ـ ۴ ) مقایسه نمرات افسردگی در دو گروه مورد مطالعه ۶۴
جدول ( ۶ ـ ۴ ) مقایسه نمرات خود بیمارانگاری در دو گروه مورد مطالعه  ۶۵
جدول ( ۷ ـ ۴ ) مقایسه نمرات اضطراب در دو گروه مورد مطالعه  ۶۶
جدول ( ۸ ـ ۴ ) مقایسه نمرات روانپریشی در دو نمونه مورد مطالعه ۶۷
جدول ( ۹ ـ ۴ ) مقایسه نمرات وسواس در دو گروه مورد مطالعه ۶۸
جدول ( ۱۰ ـ ۴ ) مقایسه نمرات حساسیت در دو گروه مورد مطالعه ۶۹
جدول ( ۱۱ـ ۴ ) مقایسه نمرات خصومت در دو گروه مورد مطالعه ۷۰
جدول ( ۱۲ـ ۴ ) مقایسه نمرات پارانویا در دو گروه مورد مطالعه  ۷۱
جدول ( ۱۳ـ ۴ ) مقایسه نمرات فوبیا در دو نمونه مورد مطالعه ۷۲
جدول ( ۱۴ـ ۴ ) مقایسه ضریب کلی علائم مرضی (GSI) دردو نمونه مورد مطالعه ۷۳
جدول ( ۱۵ ـ ۴ ) مقایسه نمرات جمع علائم مرضی (pst) در دو نمونه مورد مطالعه ۷۳
جدول ( ۱۶ ـ ۴ ) مقایسه ضریب ناراحتی (PSDI) در دو گروه۷۴
جدول (۱۷ ـ ۴ ) بررسی رابطه سن و تحصیلات با متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه ۷۵

فهرست نمودارها
نمودار ( ۱ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات در افراد سالم ۶۱
نمودار ( ۲ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات در افراد بیمار  ۶۲
نمودار (۳ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات افسردگی در دو گروه مورد مقایسه ۶۴
نمودار ( ۴ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات خود بیمارانگاری در دو گروه مورد مقایسه۶۵
نمودار ( ۵ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات اضطراب در دو گروه مورد مقایسه ۶۶
نمودار ( ۶-۴) فراوانی و توزیع نمرات روانپریشی دردو گروه مورد مقایسه ۶۷
نمودار ( ۷ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات و سوابق در دو گروه مورد مقایسه ۶۸
نمودار ( ۸ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات حساسیت بین فردی در دو گروه مورد مطالعه ۶۹
نمودار ( ۹ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات خصومت در دو گروه مورد مطالعه۷۰
نمودار ( ۱۰ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات پارامتر دو گروه مورد مقایسه۷۱
نمودار ( ۱۱ ـ ۴ ) مقایسه نمرات فوبیا در دو نمونه ۷۲

منابع و مآخذ

آزاد، حسین ( ۱۳۷۷)، آسیب شناسی روانی، تهران: انتشارات بعثت
احمدوند، محمد علی( ۱۳۷۸ ) ، روان شناسی فیزیولوژیک، تهران : نشر دانشگاهی .
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی ( DSMIV)، انجمن روانپزشکی آمریکا (۱۹۹۴ ) .
پارسا، محمد ( ۱۳۷۲ ) ،زمینه روانشاسی ، تهران: انتشارات بعثت.
امینی ، منوچهر، باقری، نازیلا، بختیاری، سیامک، تمدن محمدرضا ،چاپ اول انتشارات دلیل .
سازمان بهداشت جهانی ، طبقه بندی بین المللی اختلالات روانی و رفتاری ، توصیف بالینی و راهنمای تشخیص CD10 ، سازمان بهداشت جهانی (۱۳۷۵)، حسن، انتشارات بخشوده .
شاملو، سعید ( ۱۳۷۵)، آسیب شناسی روانی، تهران: رشد.
شاملو، سعید ( ۱۳۷۵)، بهداشت (چاپ چهارم )، تهران: انتشارات سهامی چهر.
کاپلان، هارولد، بنیامین، سادوک ( ۱۳۷۳ )، چکیده روان پزشکی بالینی، پورافکاری ، نصرت ا…، انتشارات آزاد .
۱۰٫ کاپلان، هارولد، سادوک، بنیامین ( ۱۳۷۸) ،خلاصه روان پزشکی، رفیعی، علی، رضاعی، فهمیه ، انتشارات ارجمند.
۱۱٫ قلی زاده، کلاف، ( ۱۳۷۶) ،کلیات روان شناسی ،تهران:نشر برگزیده .
۱۲٫ مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ( ۱۳۷۳ ) ،جلد اول، انتشارات دانشگاه شیراز.

 

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اختلالات روانی در دو گروه از افراد عادی و بیماران کلیوی در شهرستان نیشابور انجام شده است. نمونه مورد مطالعه شامل دو گروه ۲۵ نفری از افراد عادی و بیماران کلیوی می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. و با محقق در اجرای پرسشنامه SCL90 همکاری نموده اند.پژوهش حاضر با هدف بررسی دوازده سئوال تحقیقی انجام شده است که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری نشان دادند که میزان افسردگی در دو گروه مورد مقایسه با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد و میزان خودبیمار انگاری در بیماران کلیوی بیشتر از افراد عادی است. همچنین در بین دو گروه در میزان متغیرهایی همچون : اضطراب، روانپریشی، وسواس، حساسیت بین فردی، خصومت، فوبیا هیچ گونه تفاوت معناداری مشاهده نشد ولی میزان پارانویا در بین بیماران کلیوی بیشتر از افراد عادی است در بررسی خصوصیات پرسشنامه نیزدر بین دو گروه مورد مطالعه در مواردی مثل : ضریب کلی علائم مرضی، جمع علائم مرضی و ضریب ناراحتی هیچ  گونه تفاوت معناداری مشاهده نشد.

مقدمه

مشکلات روانی در جوامع همانند کوه یخی می ماندکه تنها ده درصد آن قابل رؤیت بوده و نود درصد پنهان است . امروزه این مشکلات خسارتهای جبران ناپذیری بر پیکریه جامعه بطور عام و موقعیت شغلی افراد بطور خاص وارد کرده است. برخوردهای پرخاشگراه در خانواده و جامعه احساس نگرانی، افسردگی و اضطراب، مصرف زیاد و فراگیر داروهای اعصاب و روان همگی حکایت از مواجهه جامعه انسانی با مشکلات روحی روانی دارد . به گونه ای که بنابر اعلام سازمان  بهداشت جهانی حدود پانصد میلیون نفر از جمعیت جهان در حال حاضر از بیماریهای روانی رنج می برند ( خراسان ۱۳۸۰).

در بررسی بیماریهای لازم است که کنش متقابل پیچید. بین نیروهای موجود در درون یک فرد و محیط او در نظر گرفته شود. طبیعت و تظاهر علائم و نشانه های روان پزشکی عمیقاً تحت تأثیر استحکام روانی بیمار، ظرفیتهای تطابقی او و دفاعهای روانی روانشناختیش قرار می گیرد. و تصویر بالینی حاصله نهایتاً بیانگر موازنه بین آسیب شناسی روانی بیمار است. ارتباط پیچیده بین شکل گیری علایم روانی و وقوع وقایع مختلف در زندگی به ویژه وقایع منحنی تهدید کننده، غیر قابل پیش بینی و مهارنشدنی وجود دارد. عموماً چنین وقایع ناخواسته ای موجب « در هم گسستگی عصبی » فرد شده و او را مستعد شکل گیری علایم روانی می کنند ( به ویژه اگر فرد قبلاً دارای یک اختلال روانی بوده باشد)

وقایعی مانند بیماری و ضعف و ناتوانی بدن در مقابله و توانایی با بیماری موجب آشفتگی روانی در بعضی از نجات یافتگان یافت می شود. پاسخهای فردی خیلی باهم فرق دارند. وقایع منفی زندگی و حمایت های ضعیف اجتماعی در آسیب زایی
آشفتگی های روانی اهمیت دارند. البته ممکن است مدتی طول بکشد تا عواقب مواجهه با ضربه روانی خود را نشان دهد. به همین دلیل ممکن است یک دوره بحرانی وجود داشته باشد که تا وقتی علائم بیماری خیلی شدید نشده بتوانیم از بدتر شدن آن جلوگیری می کنیم. از میان عوامل استرس زا می توان به بیماریهای کلیوی اشاره کرد که تا حدودی گریبان گیری تعدادی از افراد جامعه می باشد که اثرات باید از بر جسم روان افراد برجای می گذارد.

بیان مسأله

آیا از نظر میزان شیوع اختلالات روانی بین بیماران کلیوی و افراد عادی تفاوتی وجود دارد؟

تجربیات و تحقیقات نشان داده است که عدم توجه به مسائل فرهنگی و آموزشی زمینه برزو بسیاری ازمشکلات از جمله آسیب های روانی را در رابطه با بیماریها فراهم
می کند توجه به قشر محروم و آسیب پذیر در همه ابعاد انسانی ضرورت پرداختن به اینگونه مسائل را دوچندان کرده است و این در حالی است که بیشتر برنامه ریزان بهداشتی از میزان شیوع و عوارض اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی این اختلافات آگاهی چندانی ندارند از آنجا که وجود نقص بدنی و بیماریهای همچون کم کاری کلیه و معیوب بودن کلیه ها در آسیب روانی بی تأثیر نیست عدم توجه به این مسأله
می تواند مشکلات روانی را در فرد در درازمدت به وجود آورد برای جامعه و خانواده مشکلاتی را ایجاد کند با مهار و درمان اینگونه بیماریهای می توان احساس شرمندگی و کنترل را برای اینگونه افراد افزایش داد تا آنها از طریق مختلف آموزشی بر علم و آگاهی خود از میزان شیوع اختلالات روانی بیافزایند و بتواند با اتخاذ تصمیم مناسب از این قبیل مشکلات جلوگیری به عمل آورند.

بر اساس آمار منتشر شده از طرف بهداشت جهانی حدود ۰۱/۰ از مردم جهان در سنین مختلف دچار نوعی اختلال شدید روانی و ۱۰ درصد از بیماریهای خفیف روانی رنج می برند و وقتی آمار مربوط به اختلالات روانی ناشی از بیماریهای جسمانی و روانی همچون اعتیاد به ارقام فوق افزوده می شود معلوم می شود چه بار سنگینی بر دوش خانواده ها و جوامع است.

بر اساس اعلام نظر وزارت بهداشت ۲۰ درصد افرادمراجعه کننده به پزشکان دارای آسیب روانی هستند و تقریباً ۵/۰ درصد مردم ایران نیازمند خدمات مشاوره ای فوری می باشند اختلالات و آسیب های روانی موضوعی است که تقریباً همه افراد جامعه را تهدید می کند و هیچ کس ا زآن مصون نیست. میزان شیوع و عوامل ایجاد کننده این آسیب ها در سنین مختلف می تواند اطلاعات مفیدی را برای برنامه ریزیهای بلند مدت و کوتاه مدت به خصوص در مورد بیماران کلیوی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند قرار دهد تا با تدابیر قابل اتخاذ و براساس این اطلاعات بتوانیم از مشکلات روانی جلوگیری کنیم و در کاهش هزینه ها بکوشیم با توجه به مسائل فوق در این پژوهش سعی می شود که میزان اختلالات روانی را در بیماران کلیوی مورد بررسی قرار دهیم.

اهمیت و ضرورت تحقیق

طبق آخرین آمار مرکز دیالیزی ایران در حال حاضر ۱۲۳ واحد همودیالیز در کشور وجود دارد و متجاوز از ۶۰۰۰ هزار نفر بیماری کلیوی در این واحدها تحت درمان با همودیالیزمزمن می باشند. توسعه امکانات همودیالیز کشورمان که طی دو دهه گذشته بسیار چشمگیری و قابل توجه بوده است . بطوریکه تعداد بیماران واحدهای همودیالیز نسبت به سال ۱۳۵۹ به ۳ برابر و نسبت به سال ۱۳۶۷ به ۲ برابر افزایش یافته است. با توجه به جمعیت دیالیزی، کمکهای اجتماعی چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ کمیت در تطابق روانی اجتماعی بیمارانی که با بیماری مزمن زندگی می کنند مؤثر است. اعضاء خانواده معمولاً بزرگترین حامی اجتماعی بیماری می باشند. بر اساس امار و توضیحات بالا معلوم می شودکه بیماران کلیوی با یک مشکل اساسی روبرو هستند که باید این مشکلات با راههای درمان مناسب و کم هزینه رفع شوند و این تحقیق به بررسی مشکلات و موانع موجود بر سر راه بیماران کلیوی می پردازد و راههای مقابله و جلوگیری این بیماری را برای محقق و دیگران روشن می کند و این خود خدمتی مفید برای جامعه است که می تواند در راه مقابله هر چه بهتر این مشکل و بیماری برآید. کارمندان و پرسنل مراکز دیالیز بیماران کلیوی بیشترین افرادی هستند که از نتایج این تحقیقات بهره مند می شوند و می توانند با استفاده از نتایج اینگونه تحقیقات به بهبود هر چه بهتر مراجعه کنندگان بپردازند. با توجه به اختلالات روانی در بیماران کلیوی اینگونه تحقیقات گام مؤثری است برای شناخت این نوع اختلال ودرمان به موقع آن .

اهداف پژوهش

اهداف کلی

بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در بین بیماران کلیوی با افراد عادی

اهداف جزئی

تعین میزان اضطراب در بیماران کلیوی

تعیین میزان افسردگی در بیماران کلیوی

تعیین میزان روان پریشی در بیماران کلیوی

تعیین میزان وسواس در بیماران کلیوی

تعیین میزان حساسیت بین فردی در بیماران کلیوی

تعیین میزان خصومت در بیماران کلیوی

تعیین میزان پارانویا در بیماران کلیوی

تعیین میزان فوبیا در بیماران کلیوی

تعیین میزان خودبیمار انگاری در بیماران کلیوی

سوالات تحقیق

آیا میزان افسردگی در بیماران کلیوی بالاتر از میزان افسردگی در افراد عادی است؟
آیا میزان خودبیمار انگاری در بیماران کلیوی بالاتر از میزان خودبیمار انگاری در افراد عادی است؟
آیا میزان اضطراب در بیماران کلیوی بالاتر از میزان اضطراب در افراد عادی است؟
آیا میزان روان پریشی در بیماران کلیوی بالاتر از میزان پریشی در افراد عادی است؟
آیا شیوع وسواس در بیماران کلیوی بالاتر از میزان شیوع وسواس در افراد عادی است؟
آیا میزان حساسیت بین فردی در بیماران کلیوی بالاتر از میزان حساسیت بین فردی در افرادی است؟
آیا میزان خصومت در بیماران کلیوی بالاتر از میزان خصومت در افراد عادی است؟
آیا میزان شیوع پارانویا در بیماران کلیوی بالاتر از شیوع پارانویا در افرادی عادی است؟
آیا میزان شیوع فوبیا در بیماران کلیوی بیشتر از شیوع فوبیا در افراد عادی است؟
آیا ضریب کلی علائم مرضی در بیماران کلیوی بالاتر از افراد عادی
است ؟ (GSI)
آیا معیار ضریب ناراحتی در بیماران کلیوی بالاتر از افراد عادی است ؟(PSPI)
آیا جمع علائم مرضی در بیماران کلیوی بالاتر از افراد عادی است ؟ (DST)

متغیرهای تحقیق

در این تحقیق متغیر مستقل بیماران کلیوی و افراد سالم می باشند.

متغیر وابسته : در این تحقیق متغیرهای وابسته شامل ابعاد نه گانه شخصیتی یعنی افسردگی، خودبیمار انگاری، فوبیا، خصومت، پارانویا، حساسیت بین فردی، خودبیمارانگاری، وسواس و روان پرشی می باشد.

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم

اختلال روانی : منظور از تعریف نظری اختلال روانی نوعی بیماری است که باتظاهرات روان شناختی و رفتارهای همراه با آشفتگی هایی در کارکرد ناشی از یک اختلال بیولوژیک اجتماعی روان شناختی، ژنتیک فیزیکی یا شیمیایی ( کابلان سادوک به نقل از پورافکاری ۱۳۷۲).

مشاهده سایر محصولات این فروشنده

 

دانلود

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *